Úvodní strana > Investor R43

Investor stavby rychlostní silnice R43

Investorem stavby rychlostní silnice R43 je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

O Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy. ŘSD je investorem a správcem dálnic (651 km), rychlostních silnic (358 km) a ostatních silnic I. třídy (5843 km). Generální ředitelství sídlí v Praze a je členěno na úseky výkonného ředitele, výstavby, provozní, ekonomický, informatiky a provozovatele elektronického mýta. Organizace má dva dálniční Závody v Praze a v Brně a 13 krajských investorských silničních Správ.

Předmět činnosti

Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy, zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy a provozování systému výkonového zpoplatnění na vybraných pozemních komunikacích v České republice.

Vlastní investorská činnost pro dálnice je zabezpečována ze Závodů v Praze a Brně a pro silnice I. třídy z 13 krajských investorských Správ v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Chomutově, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Olomouci, Zlíně a Ostravě. Výkon správy, údržby a oprav dálnic provádí 16 středisek správy a údržby dálnic a rychlostních silnic (SSÚD, SSÚRS). Vlastní výkony údržby a oprav jsou zajišťovány dodavatelsky, na základě výběrových řízení. Správa, údržba a opravy silnic II. a III. tříd jsou zajišťovány jednotlivými kraji.

Ředitelství silnic a dálnic má v současné době přibližně 1700 zaměstnanců, z toho je cca 500 pracovníků dělnických kategorií. Kromě výše uvedených činností organizace zajišťuje vedení ústřední evidence a statistiky silnic a dálnic, vydávání silničních map, zabezpečuje informační systém silničního hospodářství včetně silniční databanky a provozuje zimní zpravodajskou službu o sjízdnosti silnic a dálnic.

Kontakt

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Brno

Šumavská 33, CZ 656 09  Brno

Ředitel správy: Ing. Pavel Kremitovský
Stavbu zajišťuje vedoucí projektového týmu Mgr. Martin Cetl.

Další informace a kontakty na Ředitelství silnic a dálnic najdete na stránkách www.rsd.cz.

 
vyrobila Omega Design