Úvodní strana > Členění R43 na stavby > Stavba 4305 > Dopravní problematika

Dopravně-inženýrská problematika stavby 4305

Přeložky komunikací

Většina stávajících komunikací tj. silnic I., II. a III. Třídy i účelových komunikací (polních cest), křižujících navrhovanou rychlostní silnici bude dotčena budováním tělesa rychlostní silnice. Parametry stávajících komunikací většinou nevyhovují z hlediska šířkových poměrů, směrového i výškového vedení a proto musí být v nezbytném rozsahu upraveny.

Doplnění sítě stávajících komunikací bude nutno vybudovat v souvislosti s nově navrhovanými MÚK. Jedná se především o rekonstrukci přivaděče silnice II/644 od Mezihoří a směrem k Petrušovu v MÚK Městečko Trnávka u varianty 1, případně o rekonstrukci silnice II/371 mezi Chornicí a obcí Lázy včetně vybudování okružní křižovatky a přeložky silnice III/3716 směrem na Bezděčí u varianty 2. Dále se jedná o úpravu silnic I/35, III/36819 a III/368 20 včetně okružní křižovatky v MÚK Borušov. Propojení ostatních křižujících silnic, polních a lesních cest bude řešeno tak, aby zůstala zachována stávající přístupnost území.

Všechny komunikace, využívané v rámci výstavby rychlostní silnice R43 pro navážení materiálu i pro dočasné převedení veřejného provozu, budou v nezbytném rozsahu opraveny v souvislosti s nárůstem dopravy během stavby.

Dopravní vazby

MÚK Městečko Trnávka se silnicí II/644 je navržena v km 63,9 u obce Mezihoří. Vzhledem k umístění a složitým územním poměrům v zátopové oblasti řeky Třebůvky se jedná o upravený tvar útvarové křižovatky typu „osmička“; ve směru na Jevíčko budou zřízeny křižovatkové větve v severozápadním kvadrantu, ve směru na Staré Město se uvažuje s vybudováním větví v jihovýchodním kvadrantu s prodloužením nájezdových větví a jejich napojením na stávající silnici II/644 dvěma křižovatkami tvaru „T“ ve vzdálenosti 350 m. MÚK napojuje města a obce podél stáv. sil. III/36827, II/371 a II/644. Stavební stav těchto silnic však vyžaduje jejich rekonstrukci, zejména část silnice II. Třídy číslo 644 směrem na Městečko Trnávku.

MÚK Borušov se silnicí I/35 je navržena v km 75,5. Jedná se o křižovatku tvaru „delta“ s větvemi v severovýchodním a severozápadním sektoru. Křižovatka je situována v místě stávající křižovatky silnice I/35 se silnicí III/36820, což si vyžádá její zrušení. Současně bude nutno provést úpravu silnice I/35 rozšířením o odbočovací a připojovací jízdní pruhy a napojení silnice III/36820 přesunout tak, aby byly zajištěny bezpečnostní parametry obou stykových křižovatek na I/35. Úpravy silniční sítě vyžadují rovněž vybudování malé okružní křižovatky, napojující mimo větví MÚK směru jih – sever rovněž silnici III/31519 směrem na Borušov, silnici III/36820 směrem na Dětřichov a případně další místní komunikaci, kterou by v případě potřeby tvořil zrušený úsek silnice III/36820.

MÚK Dětřichov s výhledovou trasou rychlostní silnice R35 v km 78,4 je navržena ve tvaru „trubkovitém“. Vzhledem k tomu, že dosud není známa definitivní trasa rychlostní silnice R35, je tvar křižovatky pouze schematický a bude vyhovovat pro všechny známé varianty vedení trasy R35.

Vzhledem ke vzdálenosti MÚK Borušov a MÚK Dětřichov, která neodpovídá požadavkům ČSN 73 6101, jsou oba dopravní uzly řešeny jako jediná útvarová křižovatka, na níž budou dopravní pohyby řešeny na přídatných jízdních pruzích. Délka těchto průletových uzlů činí 2228 m ve směru na Brno a 1985 m ve směru od Brna.

Šířkové uspořádání větví mimoúrovňových křižovatek předpokládá u jednosměrné větve mimoúrovňových křižovatek kategorii 7,5/50 (resp. 40 km/hod. u větví vratných), u obousměrné větve kategorii 9,0/50(60). 

Dopravně obslužná zařízení

Odpočívky

V souvislosti s výstavbou rychlostní silnice R43 v úseku hranice Pardubického kraje (Jevíčko) – Staré Město, napojení na R35, se neuvažuje s vybudováním obslužného dopravního zařízení charakteru velké odpočívky. Vhodné lokality je však nutno hledat především v blízkosti napojení R43 na R35, tj. nejlépe v katastru Starého Města.

Středisko správy a údržby rychlostní silnice

Umisťování jednotlivých středisek se řídí zpracovanou koncepcí rozvoje ŘSD. Na tahu R43 je navrhováno umístění SSÚRS do oblasti mimoúrovňové křižovatky ve Svitávce. Součástí střediska bude rovněž pracoviště Policie ČR a řídící a dispečerské pracoviště. Celková plocha cca 3,70 ha. Další středisko bude pravděpodobně umístěno na rychlostní silnici R35 v oblasti Moravské Třebové a bude obsluhovat severní část R43 odpovídající zhruba projektovanému úseku.

Realizace stavby

Realizace stavby bude prováděna převážně při zachování provozu na stávajících silnicích, pouze v určitých úsecích, které vyžadují rekonstrukce plného profilu komunikace bude stavba prováděna za vyloučení veřejného provozu. Během výstavby rychlostní silnice R43 a MÚK Borušov bude proto nutné zajistit provoz na stávající silnici I/35 vybudováním provizorní komunikace vedené částečně v souběhu s rozšiřovanou silnicí I/35, částečně po větvích MÚK a částečně po provizorní komunikaci, vybudované napříč rychlostní silnicí mezi větvemi MÚK v celkové délce 1000 m.

Organizace postupu výstavby jednotlivých objektů, zejména objektů ve styku s tratí ČD bude předmětem dalších stupňů PD, stejně jako časový harmonogram výstavby.

 
vyrobila Omega Design