Úvodní strana > Členění R43 na stavby > Stavba 4304 > Dopravní problematika

Dopravně-inženýrská problematika stavby 4304

Dopravní vazby

Mimoúrovňová křižovatka Skalice nad Svitavou v km 38,9 je navržena jako neúplná rozštěpová křižovatka s direktními větvemi v jihozápadním a v severozápadním sektoru, umožňující sjezd a nájezd na R 43 pouze ve směru do Brna. Křižovatka napojuje na R43 území podél silnice I/43 prostřednictvím malé okružní křižovatky přeložené silnice I/43 s přeloženou silnicí I/19 a stávající silnicí I/43, situované jižně od Sebranic.

Další MÚK Svitávka tvaru „osmička“ s přeloženou silnicí I/19 resp. sil. II/150 je navržena v km 41,1. Ve směru od Brna na Boskovice budou zřízeny křižovatkové větve v jihovýchodním kvadrantu s napojením na přeloženou sil. II/150 stykovou křižovatkou, ve směru od Moravské Třebové na Svitávku se uvažuje s vybudováním větví v severozápadním kvadrantu, připojených do malé okružní křižovatky. Tato okružní křižovatka propojuje přeložený tah silnice I/19, vedený jižním obchvatem Svitávky (s mimoúrovňovým vykřížením trati ČD č. 2002 Brno – Česká Třebová) se silnicí II/150 směrem na nejvýznamnější centrum regionu – Boskovice a dále prostřednictvím přeložené silnice III/374 20 i se Svitávkou.

Vzhledem k tomu, že vzájemná vzdálenost těchto dvou křižovatek nesplňuje ustanovení ČSN 73 6101 čl. 11.2. o minimální vzdálenosti křižovatek, je nutno požádat MD o výjimku z příslušného ustanovení ČSN.

Další MÚK Vanovice s přeloženou silnicí III/3744 je navržena v km 50,535. Jedná se křižovatku tvaru „delta“; ve směru od Brna budou zřízeny křižovatkové větve v severovýchodním kvadrantu, ve směru od Moravské Třebové se uvažuje s vybudováním větví v severozápadním kvadrantu. Křižovatka napojuje města a obce podél stávající sil. II/374 a III/3744.

Další MÚK Velké Opatovice s přeloženou silnicí II/372 je navržena v km 57,120. Jedná se křižovatku tvaru „delta“; ve směru od Brna budou zřízeny křižovatkové větve v severovýchodním kvadrantu, ve směru od Moravské Třebové se uvažuje s vybudováním v_tví v severozápadním kvadrantu s napojením na přeloženou silnici II/372 stykovou případně průsečnou křižovatkou spolu s přeloženou silnicí III/3766 15. Křižovatka napojuje města a obce podél stáv. sil. II/372, zejména Velké Opatovice a Jevíčko.

Přeložky komunikací

Většina křižujících komunikací III. třídy a polních cest byla již upravena v době budování starého dálničního tělesa. Parametry těchto komunikací vyhovují z hlediska šířkových poměrů, směrového a výškového vedení avšak jejich podjezdné výšky a stavební stav neodpovídají současným předpisům a proto musí být tyto komunikace v nezbytné míře upraveny. V ostatních případech dojde k pouze k nezbytným opravám krytu vozovek, neboť další výškové úpravy těchto křižujících komunikací nejsou možné.

Doplnění sítě stávajících komunikací bude nutno vybudovat mezi neúplnou MÚK Skalice nad Svitavou a MÚK Svitávka tvaru „osmička“. Toto propojení, realizované vybudováním přeložky silnice I/19, vedené v souběhu s R43 s mimoúrovňovým křížením trati ČD spojuje dvě nové okružní křižovatky. Jednu, propojující přeložku silnice I/43, stávající silnici I/43, výhledovou přeložku silnice I/19 vedenou v jižním obchvatu Sebranic a větve MÚK Skalice nad Svitavou, situovanou v místě stávajícího napojení sil II/150 na I/43 a další, umožňující napojení navazující přeložky silnice II/150 směrem na Boskovice, větví MÚK Svitávka a přeložky silnice III/374 20 směrem na Svitávku, situovanou v místě dnešního odbočení silnice IIII/374 20 směrem na Svitávku.

Dále bude nutno vzhledem k nevyhovujícím výškovým poměrům provést rekonstrukci trati ČD č. 2021 a vybudovat rozsáhlou souběžnou přeložku silnice III/3742 včetně stykové křižovatky se silnicí III/3748 a mimoúrovňového křížení této trati jižně od Velkých Opatovic, kde bude tímto opatřením odstraněn stávající úrovňový přejezd trati ČD.

V souvislosti s budováním MÚK Velké Opatovice je nutno rekonstruovat silnici II/372 Jevíčko – Velké Opatovice včetně průsečné křižovatky se silnicí III/3665 směrem na Jaroměřice.

Všechny komunikace v zájmovém území okresu Blansko a Svitavy, které budou využívány v rámci výstavby rychlostní silnice R 43 pro navážení materiálu i pro dočasné převedení veřejného provozu, budou v nezbytném rozsahu přeloženy, případně opraveny v souvislosti s nárůstem dopravy během stavby. Propojení polních a lesních cest bude řešeno tak, aby zůstala zachována stávající přístupnost území, dále přístupnost zařízení rychlostní silnice a navíc bude vybudováno propojení místní komunikace Chrudichromy – Mladkov.

Intenzity dopravy

Obousměrně za 24 hodin

ÚSEKDRUH VOZIDLA                                        ROK
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
MÚK Svitávka a MÚK VanoviceO6600  7500  8100  8600  9000  9300  9500
N2040  2300  2500   2700  2800  2900  2900
C8640  98001060011300118001220012400
MÚK Vanovice a MÚK Velké OpatoviceO7220  8200  8900  9500  98001020010400
N2290  2600  2800  3000  3100  3200  3300
C9510108001170012500129001340013700
 
vyrobila Omega Design