Úvodní strana > Členění R43 na stavby > Stavba 4303 > Dopravní problematika

Dopravně-inženýrská problematika stavby 4303

Dopravní vazby

Mimoúrovňová křižovatka Černá Hora v km 31,7 je navržena jako trubkovitá křižovatka s direktními větvemi v jihovýchodním a v severovýchodním sektoru, umožňující sjezd a nájezd na R 43 ve směru od Brna a s vratnou větví v jihozápadním sektoru, umožňujícím výjezd z R43 ve směru od Moravské Třebové. Semidirektví větev, umožňující nájezd na R43 ve směru na Brno se nachází rovněž v jihozápadním sektoru. MÚK bude propojena přivaděčem délky 750 m s okružní křižovatkou, propojující upravenou silniční síť v prostoru západně od Bořitova.

Další mimoúrovňová křižovatka Skalice nad Svitavou v km 38,8 je navržena jako neúplná rozštěpová křižovatka s direktními větvemi v jihozápadním a v severozápadním sektoru, umožňující sjezd a nájezd na R 43 pouze ve směru do Brna. Křižovatka napojuje na R43 území podél silnice I/43 prostřednictvím malé okružní křižovatky přeložené silnice I/43 s přeloženou silnicí I/19 a stávající silnicí I/43, situované jižně od Sebranic.

Poslední MÚK Svitávka tvaru „osmička“ s přeloženou silnicí I/19 resp. sil. II/150 je navržena v km 41,0. Ve směru od Brna na Boskovice budou zřízeny křižovatkové větve v jihovýchodním kvadrantu s napojením na přeloženou sil. II/150 stykovou křižovatkou, ve směru od Moravské Třebové na Svitávku se uvažuje s vybudováním větví v severozápadním kvadrantu, připojených do malé okružní křižovatky. Tato okružní křižovatka propojuje přeložený tah silnice I/19, vedený jižním obchvatem Svitávky (s mimoúrovňovým vykřížením trati ČD č. 260 Brno – Česká Třebová) se silnicí II/150 směrem na nejvýznamnější centrum regionu – Boskovice a dále prostřednictvím přeložené silnice III/374 20 i se Svitávkou. Vzhledem k tomu, že vzájemná vzdálenost těchto dvou křižovatek nesplňuje ustanovení ČSN 73 6101 čl. 11.2. o minimální vzdálenosti křižovatek, je nutno požádat MD o výjimku z příslušného ustanovení ČSN (je splněna podmínka 50 % snížení vzdálenosti v oblasti aglomerací). Jednosměrné větve mimoúrovňových křižovatek jsou navrženy v kategorii 7,5/50 (resp. 40 km/hod. u větví vratných), obousměrné větve v kategorii 9,0/50.

Dopravně obslužná zařízení

Odpočívky

V souvislosti s výstavbou rychlostní silnice R 43 v úseku Kuřim – Svitávka se uvažuje s vybudováním obslužného dopravního zařízení charakteru velké odpočívky. Vhodné plochy pro toto zařízení se nacházejí v km 21,5 na k.ú Drásov a Všechovice.

Středisko správy a údržby

Dle navržené koncepce rozvoje a umisťování jednotlivých středisek dle zpracované dokumentace ŘSD je navrhováno umístění SSÚRS do oblasti mimoúrovňové křižovatky Svitávka v prostoru mezi přeložkou silnice I/19 a tělesem rychlostní silnice. Součástí střediska bude taktéž pracoviště Policie ČR, řídící a dispečerské pracoviště. Celková plocha cca 3,70 ha.

Přeložky komunikací

V oblasti Černé Hory bude nutno vybudovat přivaděč k MÚK v délce 750 m včetně okružní křižovatky o R = 45 m, vybudované západně od Bořitova. Do této okružní křižovatky bude zaústěna přeložená silnice I/43 ve směru od Sebranic i od Černé Hory, dále přeložená silnice II/376 ve směru od Lysic a přeložená silnice III/37722 ve směru od Bořitova. Napojení území západně od navrhované trasy R43 na tento dopravní uzel bude zajištěno vybudováním spojky silnic II/376 a III/37610 ve směru na Býkovice, vedené nad R43 v trase stávající zpevněné polní cesty.

Propojení silniční sítě v oblasti Lysic, bude řešeno přeložkami silnic II/376 a III/3767 vedenými nad R43 ve stávajících trasách, obec Drnovice bude nadále propojena opravenou silnicí III/3764, vedenou podjezdem pod R43 a obec Voděrady přeloženou silnicí III/3765, vedenou nadjezdem nad R43. Současně je v předmětném území navrženo rozsáhlé propojení stávajících polních cest tak, aby byl zajištěn přístup na pozemky.

Doplnění a úpravu sítě stávajících komunikací bude nutno vybudovat mezi neúplnou MÚK Skalice nad Svitavou a MÚK Svitávka tvaru „osmička“. Toto propojení, realizované vybudováním přeložky silnice I/19, vedené v souběhu s R43 západně s mimoúrovňovým křížením trati ČD spojuje dvě nové okružní křižovatky.

Jednu, propojující přeložku silnice I/43, stávající silnici I/43, výhledovou přeložku silnice I/19 vedenou v jižním obchvatu Sebranic a větve MÚK Skalice nad Svitavou, situovanou v místě stávajícího napojení sil II/150 na I/43 a další, umožňující napojení navazující přeložky silnice II/150 směrem na Boskovice, větví MÚK Svitávka a přeložky silnice III/374 20 směrem na Svitávku, situovanou v místě dnešního odbočení silnice IIII/374 20 směrem na Svitávku.

Přeložka silnice I/43 je v úseku, kde její trasy využívá nově navrhovaná větev MÚK Skalice nad Svitavou, vedena východně od stávající trasy. Vychází z okružní křižovatky, je vedena v pravotočivém oblouku, podchází R43 a následným levotočivým obloukem se napojuje do stávající trasy, V km 0,530 odbočuje vlevo stykovou křižovatkou přeložená silnice III/37429 ve směru na Skalici nad Svitavou.

Všechny komunikace v zájmovém území okresu Blansko a Svitavy, které budou využívány v rámci výstavby rychlostní silnice R 43 pro navážení materiálu i pro dočasné převedení veřejného provozu, budou v nezbytném rozsahu přeloženy, případně opraveny v souvislosti s nárůstem dopravy během stavby. Propojení polních a lesních cest bude řešeno tak, aby zůstala zachována stávající přístupnost území.

Intenzity dopravy obousměrně za 24 hodin

ÚSEKDRUH VOZIDLA                                        ROK
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
MÚK Černá Hora a MÚK Skalice nad SvitavouO7000  8300  940010200109001120011900
N2300  2700  3100  3300  3600  3700  3900
C9300110001250013500145001490015800
MÚK Skalice nad Svitavou a MÚK SvitávkaO6090  6900  7500  8000  8300  8600  8800
N1890  2200  2300  2500  2600  2700  2700
C7980  9100  980010500109001130011500
 
vyrobila Omega Design