Úvodní strana > Členění R43 na stavby > Stavba 4302 > Průběh přípravy

Průběh investorské přípravy staveb 4302 a 4303

Nejasnosti ve vedení trasy R43 v úseku Troubsko – Kuřim negativně ovlivňují i přípravu navazujících úseků Kuřim – Černá Hora a Černá Hora – Svitávka. Příprava obou staveb byla prozatím přerušena do doby ukončení procesu EIA stavby Troubsko – Kuřim a vydání stanoviska MŽP.

V dosud zpracovaných projektových dokumentacích jsou na trase R43 v prostoru města Kuřimi navrženy tři mimoúrovňové křižovatky (se silnicemi II/386, II/385 a II/374) ve výrazně kratších vzdálenostech, než požaduje ČSN 73 6101 "Projektování silnic a dálnic". ŘSD ČR proto v roce 2005 zadalo u firmy HBH Projekt spol. s r.o. zpracování vyhledávací studie R43 v úseku Moravské Knínice – Malhostovice, která řešila koncový úsek stavby R43 Troubsko – Kuřim a počáteční úsek trasy R43 Kuřim – Svitávka. Stěžejním úkolem bylo navrhnout v oblasti města Kuřimi pouze jednu mimoúrovňovou útvarovou křižovatku, která by v budoucnosti umožňovala nezávislou etapizaci výstavby R43 jak z jihu od Brna, tak i ze severu od Svitávky. Studie byla v září 2005 úspěšně dokončena a následně i projednána se všemi dotčenými obcemi a organizacemi bez závažnějších připomínek. K zapracování do územně plánovacích dokumentací dotčených obcí byla vybrána dvouúrovňová křižovatka se sedmi přímými a dvěma vratnými větvemi.

Pro urychlení přípravy  R43 zadalo ŘSD ČR v září 2005 vypracování "Oznámení záměru o vlivu stavby na životní prostředí". Oznámení bylo dokončeno a podáno na MŽP, které 26. dubna 2006 vydalo závěr zjišťovacího řízení. Oznámení bylo předáno dotčeným správním úřadům k zaujmutí stanoviska. Jejich připomínky se týkaly hlavně záležitostí, které by měly být doplněny v dokumentaci EIA.

Dne 28. 2. 2007 bylo zadáno zpracování dokumentace EIA pro R43 v úseku Kuřim – Svitávka. Hlavním obsahem nesouhlasných stanovisek od občanských sdružení a veřejnosti byla výtka, že trasa R43 je posuzována pouze v jedné variantě. Z těchto důvodů bylo dohodnuto, že v rámci zpracování dokumentace EIA budou prověřeny ještě dvě další varianty vedení R43. Podkladem pro jejich výběr byla srovnávací studie zpracovaná v roce 1994 firmou TRANSCONSULT s.r.o. Hradec Králové. Navíc je v zadání na zpracování nového územního plánu města Brna formulován požadavek na prověření varianty bez R43 na území města Brna.

V dokumentaci EIA pro R43 v úseku Kuřim – Svitávka jsou hodnoceny tedy tři aktivní varianty a varianta nulová. S ohledem na značné množství obdržených připomínek k podanému oznámení a rozšířenému obsahu dokumentace EIA pro tento úsek byla dokumentace dokončena až na konci října 2007.

Ukončení procesu EIA vydáním stanoviska MŽP nelze očekávat dříve než v průběhu roku 2008. Z ohledem na lhůty zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, získání územního rozhodnutí, lhůty zpracování dokumentace pro stavební povolení a nabytí právní moci stavebního povolení není reálné uvažovat se zahájením stavby R43 v úseku Kuřim – Svitávka před rokem 2012.

 
vyrobila Omega Design