Úvodní strana > Členění R43 na stavby > Stavba 4302 > Dopravní problematika

Dopravně-inženýrská problematika stavby 4302

Dopravní vazby

Mimoúrovňová křižovatka Kuřim v km 18,1 s přeloženou silnicí II/385, situovaná na rozhraní staveb 4301 a 4302 je navržena jako složitá útvarová křižovatka s větvemi vedenými ve dvou úrovních. Pro etapu výstavby 4302 bude nutno vybudovat direktní větve pro směry od Brna a direktní a vratnou větev od Tišnova na Moravskou Třebovou, tj. cca ½ MÚK tak, aby byl zajištěn provoz ve směru na Brno mimo zastavěné území Kuřimi a ve směru na Tišnov mimo zastavěné území Čebína.

Mimoúrovňová křižovatka Černá Hora v km 31,7 je navržena jako trubkovitá křižovatka s direktními větvemi v jihovýchodním a v severovýchodním sektoru, umožňující sjezd a nájezd na R 43 ve směru od Brna a s vratnou větví v jihozápadním sektoru, umožňujícím výjezd z R43 ve směru od Moravské Třebové. Semidirektví větev, umožňující nájezd na R43 ve směru na Brno se nachází rovněž v jihozápadním sektoru. MÚK bude propojena přivaděčem délky 750 m s okružní křižovatkou, propojující upravenou silniční síť v prostoru západně od Bořitova.

Dopravně obslužná zařízení

Odpočívky

V souvislosti s výstavbou rychlostní silnice R 43 v úseku Kuřim – Svitávka se uvažuje s vybudováním obslužného dopravního zařízení charakteru velké odpočívky. Vhodné plochy pro toto zařízení se nacházejí v km 21,5 na k.ú Drásov a Všechovice.

Středisko správy a údržby

Dle navržené koncepce rozvoje a umisťování jednotlivých středisek dle zpracované dokumentace ŘSD je navrhováno umístění SSÚRS do oblasti mimoúrovňové křižovatky Svitávka v prostoru mezi přeložkou silnice I/19 a tělesem rychlostní silnice. Součástí střediska bude taktéž pracoviště Policie ČR, řídící a dispečerské pracoviště. Celková plocha cca 3,70 ha.

Přeložky komunikací

V souvislosti s výstavbou R43 bude nutno přeložit veškeré dotčené křižující silnice I. II a III. třídy a místní komunikace. jedná se zejména o tyto úseky: Podmínkou výstavby úseku Kuřim – Svitávka v první etapě budování tahu R43 je zajištění kapacitního severního brněnského přivaděče, tj. zkapacitnění silnice I/43 v úseku Česká – Kuřim a vybudování přeložky silnice II/385, vedené severním obchvatem Kuřimi případně i jihozápadním obchvatem Čebína.

Propojení silniční sítě v oblasti Malhostovic a Drásova bude zajištěno přeložkou silnice II/379, vedenou ve stávající trase nadjezdem nad rychlostní silnicí, dále přeložkou silnice III/38529 Čebín – Malhostovice, vedenou západně od stávající trasy mostním objektem nad R43 a umožňující napojení výrobních areálů i propojení polní cesty, vedené po tělese staré tišnovské trati. Další vyvolanou investicí je stranová přeložka silnice III/37913 Drásov – Všechovice mezi km 21,2 – 22,3, vedená západně od R43. V km 21,065 bude zajištěn přístup na pozemky vybudováním nadjezdu pro přeložku hlavní polní cesty.

Mezi Skaličkou a Všechovicemi bude upravena trasa silnice III/37914, dispoziční řešení včetně přístupu na pozemky je zpracováno ve variantách v závislosti na výškovém vedení nivelety R43. Dále bude přeložena silnice III/37715 mezi Malou Lhotou a Žernovníkem. Vzhledem k tomu, že R43 je navržena v úrovni stávající silnice je nutno přeložku zahloubit podjezdem pod R43 a směrově upravit.

V oblasti Černé Hory bude nutno vybudovat přivaděč k MÚK v délce 750 m včetně okružní křižovatky o R = 45 m, vybudované západně od Bořitova. Do této okružní křižovatky bude zaústěna přeložená silnice I/43 ve směru od Sebranic i od Černé Hory, dále přeložená silnice II/376 ve směru od Lysic a přeložená silnice III/37722 ve směru od Bořitova.

Intenzita dopravy obousměrně za 24 hodin

ÚSEKDRUH VOZIDLA                                         ROK
 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

MÚK Kuřim

a MÚK Černá Hora

O  7900  93001150012200126001310013400
N  2500  3000  3600  3900  4000  4200  4300
C10400123001510016100166001730017700
 
vyrobila Omega Design