Úvodní strana > Členění R43 na stavby > Stavba 4301 > Dopravní problematika

Dopravně-inženýrská problematika stavby 4301

Organizace dopravy

Po výstavbě kapacitní silnice I/43 zůstane zachován stávající systém dopravní obsluhy území. Veškerá stávající dopravní propojení a úrovňové křižovatky na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích zůstanou funkční.

Přeložky komunikací

Doplnění sítí stávajících komunikací bude nutno vybudovat mezi neúplnou MÚK Podlesí a MÚK Kuřim – východ na severu a MÚK Česká na jihu. Toto propojení, realizované vybudováním celkem tří částí přeložky stávající silnice I/43 (v budoucnu pravděpodobně označené jako silnice III. třídy číslo 6401), vedené v souběhu s novou čtyřpruhovou, směrově dělenou silnicí I/43 s využitím stávajícího tělesa a mimoúrovňového křížení trati ČD Brno – Havlíčkův Brod, spojí dvě nové okružní křižovatky, navržené v prostoru mimoúrovňové křižovatky) MÚK Podlesí s nově navrhovanou okružní křižovatkou, situovanou v míst stávajícího nájezdu na čtyřpruhový úsek silnice I/43 směrem na Brno u obce Česká i s nově navrhovanou okružní křižovatkou na stávající silnici II/386 v prostoru MÚK Kuřim – východ.
Dále bude vybudována nová místní komunikace Podlesí – Kolébka a budou propojeny veškeré přerušené komunikace. Všechny komunikace v zájmovém území okresu Brno – venkov a Blansko, které budou využívány v rámci výstavby rozšíření silnice I/43 pro navážení materiálu i pro dočasné převedení veřejného provozu, budou v nezbytném rozsahu přeloženy, případně opraveny v souvislosti s nárůstem dopravy během stavby. Propojení polních a lesních cest bude řešeno tak, aby zůstala zachována stávající přístupnost území.

 
vyrobila Omega Design