Stavba 4301
Úsek R43: Troubsko - Kuřim

V souvislosti s rozvojem urbanizace území a jeho dopravních potřeb v severozápadním kvadrantu města Brna byla postupně hledána, navržena a projekčně rozpracována řada variant trasy R 43 v "klasické stopě německé dálnice" přes Bystrc. Jednalo se o varianty přibližně ve stejné trase, ale s jiným výškovým vedením, různou délkou zastřešení. Kromě toho byly zpracovány další varianty procházející zcela novým územím. Tyto variantní trasy R 43 se však po podrobném rozpracování ukázaly z nejrůznějších důvodů jako územně neprůchodné, případně dopravně neopodstatněné.

Doposud zvažovány tyto varianty trasy R43:

A – ostrovačická
B – tunelová ostrovačická
C – tunelová
D – základní trasa podle územních plánů ve vedení německé dálnice (podvarianty D1, 
       D2a, D3)
E – komínská (podvarianty E1, E2)
F – medlánecká (podvarianty F1, F2, F3)
G – centrální tunelová (podvarianty G1, G2)

Dále jako referenční byla hodnocena nulová varianta (0) – tedy situace, která nepočítá s výstavbou R43.

Na žádost veřejnosti byla dodatečně zpracována dokumentace R43 pro variantu "Boskovická brázda".

V rámci dokumentace EIA byly uvedené varianty hodnoceny ve třech stupních:

  1. hodnocení z hlediska splnění dopravních požadavků
    Na základě dopravního zhodnocení byly jako zcela nevhodné vyloučeny z dalšího hodnocení koridory A, B, C, G.
  2. základní hodnocení variant z hlediska vlivů na životní prostředí
    celkové pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí bylo stanoveno následovně (od nejlepší varianty k nejhorší): D, F1, E1, F2, F3, 0. Bylo konstatováno, že žádná z hodnocených variant nepřináší žádné zásadní výhody proti variantě D, která je schválena platným územním plánem VÚC Brněnské sídelní aglomerace.
  3. podrobné hodnocení varianty D z hlediska vlivů na životní prostředí
    Z podrobného hodnocení rozpracované varianty D včetně jejich podvariant byla vybrána jako nejvýhodnější varianta D 2a (niveleta mostu přes Svratku na úrovni hráze, délka zakryté části cca 500m)

Zpracovatel posudku dokumentace EIA doporučil vybrat dvě samostatné varianty – variantu D 2a (optimalizovat) a variantu F1. Doplněná dokumentace s optimalizovanou variantou D 2a (s tunelovou trasou pod sídlištěm Bystrc v délce 1,48 km) a podrobně hodnocenou variantou F1 byla předána v červnu 2004 na Ministerstvo životního prostředí. Proces EIA byl 25. 1. 2005 přerušen s odůvodněním, že Krajský úřad JMK zadal zpracování vyhledávací studie trasy R43 Boskovickou brázdou.

Varianty F (medlánecká) a Boskovická brázda byly zpracovatelem posouzeny jako varianty, které nemají zásadní dopravní přínos, který má varianta v trase německé dálnice.

Podrobný popis vybraných variant R43:

Návrhy vedení trasy R43 v úseku Česká – Kuřim

Mapa R43 úseku silnice Troubsko–Kuřim

 
vyrobila Omega Design